Algemene Voorwaarden Petit&Jolie ten behoeve van leveringen aan de consument

Artikel 1 – Bedrijfsgegevens

1. Petit&Jolie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht. Het Kvk-nummer is 58795731, BTW-nummer is NL8531.85.098B01.
2. Voor vragen kunt u contact opnemen door middel van mail naar info@petitetjolie.nl

Artikel 2 – Definities

1. Petit&Jolie is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en exploitant van de Petit&Jolie Webshop.
2. Consument is de natuurlijk persoon die zaken van Petit&Jolie afneemt en daarbij niet handelt in de uitoefening van beroep en bedrijf.
3. De overeenkomst geldt tot het moment van levering.
4. Onder ‘schriftelijk’ valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

Artikel 3 – Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Petit&Jolie en consument van Petit&Jolie Webshop.
2. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk overeen zijn gekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van consument worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.
5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Petit&Jolie in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijke rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door Petit&Jolie vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

Artikel 4 – Prijzen & Betaalwijze

1. Alle prijzen worden vermeld in Euro`s inclusief BTW en exclusief portokosten. Portokosten zijn voor rekening van de consument.
2. Petit&Jolie heeft het recht haar verkoopprijzen te wijzigen, wanneer dit naar haar oordeel van toepassing is.
3. Bij het plaatsen van een bestelling worden de portokosten afzonderlijk op de factuur in rekening gebracht.
4. Via Petit&Jolie Webshop kan de factuur alleen vooraf worden betaald via IDeal, Ban Contact, Credit Card of door middel van overschrijving. Na ontvangst van de betaling wordt door Petit&Jolie overgegaan tot verzending van de bestelling.

Artikel 5 – Verkrijgbaarheid producten / levertijd

1. Indien alle producten van een bestelling voorradig zijn en de verzending binnen Nederland is zal de bestelling binnen 5 werkdagen worden uitgeleverd.
2. Mochten artikelen niet op voorraad zijn dan zult u binnen 2 werkdagen worden geïnformeerd over aangepaste leverdatum en eventuele deelleveringen.
3. Indien een (deel)levering niet binnen 7 werkdagen kan geschieden zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en zal de consument hiervan onverwijld per e-mail op de hoogte worden gesteld. Indien de (deel)levering is geannuleerd ontvangt de consument binnen 7 werkdagen zijn aankoopbedrag retour.

Artikel 6 – Wijze van verzending

1. Alle leveringen worden verzonden middels PostNL of DHL.
2. Het risico van beschadiging of verlies tijdens het transport is voor rekening van Petit&Jolie B.V..

Artikel 7 – Zichttermijn en herroepingsrecht

1. Voor bestellingen gedaan via de webshop geldt een zichttermijn. De zichttermijn is dertig (30) kalender dagen. Dit betekent dat de consument binnen 30 kalender dagen na ontvangst van de artikelen u zich mag bedenken en de overeenkomst zonder opgaaf van reden mag verbreken. Indien de bestelling meerdere leveringen bevat, gaat het zichttermijn op de datum van de laatste levering.
Voor de verbruiksgoederen geldt dat deze in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking dienen te worden aangeleverd, bij de goederen dient de pakbon/factuur tevens dient u uw naam, NAW gegevens en rekeningnummer te worden ingesloten.

Stuur de artikelen naar:
Petit&Jolie B.V.
Catharijnesingel 90
3511 GR Utrecht

Aldus en binnen deze termijn retour gezonden artikelen worden volledig vergoed door Petit&Jolie.

2. Terugbetaling naar aanleiding van een retourzending gebeurt na ontvangst van de bestelling bij Petit&Jolie binnen veertien (14) dagen op het door de consument aangegeven rekeningnummer.
3. De portokosten voor de retourzending komen voor rekening van de consument.

Artikel 8 – Garantie

1. Petit&Jolie garandeert dat haar producten met de grootste zorg zijn bereid uit enkel de beste ingrediënten. Mocht er desondanks iets niet goed zijn aan het product dan kunt u het restant in de originele verpakking aan Petit&Jolie retour zenden naar:
Petit&Jolie B.V.
Catharijnesingel 90
3511 GR Utrecht
Vermeldt daarbij duidelijk wat de klacht is. Indien uw klacht terecht wordt bevonden ontvangt u kosteloos een vervangend product.
2. Een eventuele vergoeding van schade als gevolg van het niet voldoen aan de specificaties van een product beperkt zich te allen tijde tot de waarde van het vervangende product.
3. Petit&Jolie sluit elke schade uit welke direct of indirect voortvloeit uit het (onjuist) gebruik van haar producten.

Artikel 9 – Privacy

1. Petit&Jolie neemt grote zorgvuldigheid in acht bij het hanteren van persoonsgegevens conform het hierover bepaalde in de Nederlandse wet- en regelgeving.
2. Alle informatie welke Petit&Jolie ter beschikking komt in het kader van de website of de webshop wordt enkel en alleen gebruikt ten behoeve van het doel waarvoor de consument deze informatie heeft verschaft.
3. Petit&Jolie gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Bij het plaatsen van een bestelling, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig. Dit om uw bestelling uit te voeren en u over het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Voor het versturen van de gratis testers, hebben we uw naam, afleveradres en voor eventuele vragen uw mailadres nodig. Dit om uw aanvraag in goede orde te kunnen afhandelen.
  • Door u aan te melden op de nieuwsbrief van Petit&Jolie verleent u toestemming om uw persoonsgegevens en e-mailadres op te slaan. Petit&Jolie gebruikt deze opgeslagen informatie om u te informeren over activiteiten van Petit&Jolie en om webstatistieken te ontwikkelen. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich middels het versturen van een e-mail naar info@petitetjolie.nl altijd uitschrijven.
  • Petit&Jolie maakt gebruik van zogenaamde cookies om u als gebruiker makkelijker te herkennen, hoe vaak www.petitetjolie.nl wordt bezocht en via welke links dit gebeurt. De gegevens die wij op deze manier verkrijgen blijven strikt vertrouwelijk.

3. Persoonlijke informatie van de consument wordt nimmer ter beschikking gesteld aan derden, anders dan het bevoegd gezag.
(zie ook onze privacy disclaimer)

Artikel 10 – Geschillen

1. Op alle transacties die via de website of de webshop tot stand komen is enkel het Nederlands Recht van toepassing.
2. Enkel de Algemene Voorwaarden van Petit&Jolie zijn van toepassing op aankopen via deze website.
3. Klachten over producten of over de dienstverlening worden binnen 30 kalender dagen na ontvangst beantwoord.
Prijswijzigingen en publicatiefouten nadrukkelijk voorbehouden.

(Download de algemene voorwaarden als PDF bestand.)